Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy strony www.lakiernia.bialystok.pl zwaną dalej Stroną Internetową.

Przykładamy dużą wagę do ochrony prywatności i poufności danych osobowych wprowadzanych do formularzy elektronicznych na Stronie internetowej oraz zapewniamy, że Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych Użytkowników.

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziliście Państwo zgodę.

1. Kto jest Administratorem danych osobowych Strony Internetowej?

Administratorem danych osobowych Strony Internetowej (dalej: Administrator): MINISSTRY Sp. z o.o., Plac Defilad 1/2710, 00-901 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000550862, NIP 5252613928, REGON: 361155651.

MINISSTRY Sp. z o.o. jest także Administratorem danych osobowych wprowadzanych do formularzy kontaktowych, wskazanych szczegółowo w pkt. 2 poniżej.

2. Jakie dane oraz w jakim celu wykorzystuje Strona Internetowa?

W celu zapewnienia Państwu możliwości kontaktu na Stronie Internetowej udostępniono formularze kontaktowe opisane szczegółowo poniżej. Strona Internetowa wykorzystuje jedynie Państwa dane osobowe dobrowolnie wprowadzone do wskazanych niżej formularzy kontaktowych.

a) formularz kontaktowy – podstawowy

Formularz pozwala na zebranie następujących danych: imię i nazwisko, telefon, adres e-mail oraz ograniczonych danych adresowych: miasto oraz województwo. W celu skorzystania z funkcji formularza kontaktowego należy podać co najmniej adres e-mail lub numer telefonu. Podanie danych zawartych w formularzu kontaktowym jest całkowicie dobrowolne, jednakże brak podania danych będzie skutkował brakiem możliwości skontaktowania się z Państwem przez MINISSTRY Sp. z o.o.

b) formularz kontaktowy „Formularz zgłoszenia kandydata do pracy”

Za pośrednictwem Strony Internetowej można zgłosić swoją kandydaturę do pracy w MINISSTRY Sp. z o.o. W tym celu konieczne jest podanie danych osobowych umożliwiających przeprowadzenie procesu rekrutacji: imienia i nazwiska, daty urodzenia, adresu, telefonu kontaktowego, wykształcenia, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Podanie danych zawartych w formularzu jest całkowicie dobrowolne, jednakże brak podania danych będzie skutkował brakiem możliwości skontaktowania się z Państwem przez MINISSTRY Sp. z o.o.

3. Na jakiej podstawie zbieramy oraz przetwarzamy dane osobowe? Cele i okresy przetwarzania danych

Państwa dane osobowe zbieramy w celu umożliwienia Państwu skontaktowania się z Administratorem MINISSTRY Sp. z o.o., komunikacji związanej ze świadczeniem usług oraz w celach rekrutacji pracowników.
Podstawą przetwarzania danych jest udzielona przez Państwa dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1a RODO). Zawsze przetwarzamy Państwa dane osobowe w określonym celu i tylko te dane, które są konieczne do jego osiągnięcia

Zgoda na przetwarzanie danych może zostać w każdej chwili wycofana, bez żadnych negatywnych konsekwencji, w sposób równie łatwy jak jej wyrażenie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wykorzystania Państwa danych przed cofnięciem zgody.

Dane osobowe udostępnione poprzez formularze kontaktowe przetwarzamy przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie oraz załatwienia sprawy.

Dane archiwizujemy i przetwarzamy dla celów ustalenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami przez okres 3 lat od dnia ich uzyskania (podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora, art. 6 ust. 1f RODO).

4. Komu przekazujemy Państwa dane

Państwa dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora, tj.:
- wyspecjalizowanym dostawcom usług przechowywania danych,
- wyspecjalizowanym podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi IT, hostingowe,
- podmiotom wspierającym nas przy obsłudze prawnej.

Dane przekazywane podmiotom zewnętrznym są używane tylko do świadczenia Państwu naszych usług. Administrator zapewnia, aby każde udostępnienie lub powierzenie do przetwarzania Państwa danych innym podmiotom było zgodne z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych. Nigdy nie sprzedajemy Państwa danych osobowych ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych z podmiotami trzecimi, poza przypadkami udostępnienia danych opisanymi w niniejszej Polityce Prywatności.

5. Polityka prywatności bezpieczeństwa partnerów Strony Internetowej i media społecznościowe

Dla Państwa wygody Strona Internetowa zawiera funkcjonalności zintegrowane z zewnętrznymi platformami mediów społecznościowych (Facebook, Google), które można aktywować manualnie. W takim przypadku strony trzecie, które obsługują platformy będą mogły identyfikować użytkownika, określać w jaki sposób korzysta z witryny internetowej, łączyć i przechowywać te informacje z profilem w mediach społecznościowych. Korzystanie ze wskazanych funkcjonalności może wiązać się z zapisaniem w Państwa urządzeniu końcowym cookies tych podmiotów. Aktywacja wskazanych funkcjonalności nie jest obowiązkowa – możecie Państwo korzystać z funkcjonalności Strony Internetowej bez integracji z platformami zewnętrznymi.

Administrator strony Internetowej bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych i równie starannie weryfikuje zamieszczane na Stronie Internetowej linki do innych stron internetowych. Administrator strony internetowej nie odpowiada jednak za standard i politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli, operatorów czy administratorów tych stron. Dlatego zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcą Państwo powierzyć im Swoje dane osobowe.

6. Państwa prawa – prawo dostępu, modyfikacji, do wniesienia sprzeciwu i skargi

Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo do:
• dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
• sprostowania (poprawiania, uzupełniania) swoich danych,
• usunięcia danych (przetwarzanych bezpodstawnie lub na podstawie odwołanej zgody),
• ograniczenia przetwarzania danych (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – w zależności od treści Państwa wniosku),
• złożenia wniosku o przeniesienie danych do innego administratora (art. 20 RODO),
• złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeżeli Państwa dane są przetwarzane we celu marketingu bezpośredniego lub podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora lub interes publiczny.

Z powyższych praw możecie Państwo skorzystać kontaktując się z nami pod adresem wskazanym w pkt. 11, mailowo, telefonicznie lub listownie.
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważacie Państwo, że przetwarzanie danych narusza przepisy prawa.

7. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy jedynie do Google w przypadku wyrażenia zgody na korzystanie z plików Cookies. Google jest odbiorcą certyfikowanym w ramach Tarczy Prywatności Stanów Zjednoczonych (Privacy Shield) co jest równoznaczne z zapewnieniem odpowiednich zabezpieczeń w celu ochrony danych zgodnie z art. 46 ust. 2 RODO.

8. Dane o lokalizacji oraz Polityka Cookies

Zasady korzystania z plików cookies określa Polityka Cookies. Strona może wykorzystywać dane o Państwa lokalizacji w celu optymalizacji jej działania.

9. Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Państwa dane będą przetwarzane przez Administratora w sposób zautomatyzowany, jednakże nie będzie to wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.

Profilowanie danych osobowych przez Administratora polega na przetwarzaniu Państwa danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji w celach statystycznych, monitorowania ruchu na Stronie Internetowej oraz analiz marketingowych.

10. Uaktualnienia Polityki Prywatności

Strona Internetowa zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania Strony Internetowej lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

11. Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Państwa danych osobowych zachęcamy do kontaktu:

e-mail: rodo@lakiernia.bialystok.pl

tel.: 857419080

POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ